ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

លោកតាដំរីអាយុកាល១០០ឆ្នាំ នៅស្រុកជុំគីរីបានលាចាកលោកនេះហើយ..

លោកតាដំរីអាយុកាល១០០ឆ្នាំ នៅស្រុកជុំគីរីបានលាចាកលោកនេះហើយ....គាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃទី៧ មករា ២០១៧