ពត៌មាន​ទាន់​ហេតុការណ៍

Loading...

ជួយស៊ែរបន្តផងចុះ!!! លោកតាពិការភ្នែកទាំងសងខាងក្នុងសមរភូមិ ហើយជាអតីតយុទ្ធជនតស៊ូចេញពីស្រុកយួន ឥលូវធ្លាក់ខ្លួនលេងចាបីុសំុទានតាមផ្លូវមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមក មិនអាចមានវាសនាដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ អ្នកខ្លះកើតមកស្អាតបាតរកកន្លែងទាស់គ្មាន អ្នកខ្លះកើតមកមិនមានកាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ ពិការភាពទាំងពីកំណើតឫ ដោយចៃដន្យពីអតីតកាល ដូចទៅលោកតាពិការភ្នែកទាំងសងខាងក្នុងសមរភូមិ ហើយជាអតីតយុទ្ធជនតស៊ូចេញពីស្រុកយួន ឥលូវធ្លាក់ខ្លួនដេញចាបីុសំុទានតាមផ្លូវ។
នេះជាការរៀបរាប់របស់លោកពូ Real Camerin អាណិតលោកតា ពិកាភ្នែកទាំងសងខាងក្នុងសមរភូមិ ជាអតីតយុទ្ធជនតស៊ូចេញពីស្រុកយួន ឥលូវធ្លាក់ខ្លួនដេញចាបីុ សំុទាន គួរអោយស្រណោះ ។ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា ខ្ញំុបានជូនបច្ច័យគាត់ខ្លះគ្រាន់ដោះស្រាយជិវភាពខ្វះខាត…
ខ្មែរជួយខ្មែរ ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ !